சோ மிகுவல் மூலம் activision வளர்ந்த மற்றும் துணை-fu சாயோ Paulo வரைபடம்
வரைபடம் சாயோ மிகுவல் மூலம் activision வளர்ந்த மற்றும் துணை-fu சாயோ Paulo