பனாமா பிரான்கோ நெடுஞ்சாலை - எஸ். பி., 280 வரைபடம்
வரைபடம் பனாமா பிரான்கோ நெடுஞ்சாலை - எஸ். பி., 280